|  English  |  联系我们  |  生物物理研究所

当前位置:首页 >> 技术资料 >> 代表性论文代表性论文

代表性论文

2016年代表性论文

发布者:中国科学院生物物理研究所蛋白质科学研究平台 时间:2016年09月04日

2016

[1] Structure of spinach photosystem II–LHCII supercomplex at 3.2 Å resolution. Xuepeng Wei, Xiaodong Su, Peng Cao, etal. Nature,2016,534:69-76.

[2] Xuepeng Wei, Xiaodong Su, Peng Cao, Xiuying Liu, Wenrui Chang, Mei Li, Xinzheng Zhang & Zhenfeng Liu(2016).Structure of spinach photosystem II–LHCII supercomplex at 3.2 Å resolution.naturedoi:10.1038/nature18020

[3] Congping Shang ,Zhihui Liu,Zijun Chen, Yingchao Shi, Qian Wang, Su Liu, Dapeng Li, Peng Cao(2015).parvalbumin-positive excitatory visual pathway to trigger fear responses in mice.Science26;348(6242):1472-7,2015

[4] Siying Qin, Hang Yin, Celi Yang, Yunfeng Dou, Zhongmin Liu, Peng Zhang, He Yu, Yulong Huang, Jing Feng, Junfeng Hao, Jia Hao, Lizong Deng, Xiyun Yan, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao, Taijiao Jiang, Hong-Wei Wang, Shu-Jin Luo, and Can Xie. A magnetic protein biocompass. Nature Materials. 14,(217-229)2015  (IF=36.503 )  署名

[5] Xia Pengyan, Ye Buqing, Wang Shuo, Zhu Xiaoxiao,  Du Ying, Xiong Zhen, *Tian Yong, *Fan Zusen. Glutamylation of the DNA sensor cGAS regulates its binding and synthase activity in antiviral immunity., Nature Immunology, 17(4), 2016/2/1   (IF=24.973)  致谢

返回

中国科学院生物物理研究所蛋白质科学研究平台(所级中心

地址:中国北京市朝阳区大屯路153109

邮编:100101

电话:861064888575

电子邮件:yugangh@ibp.ac.cn